André van Deijk

Senior adviseur

Pragmatisch op inhoud en proces

drs. André van Deijk is senior adviseur bij OR Consultancy. Hij biedt sinds 1994 ondernemingsraden (en regelmatig ook hun bestuurders) op een pragmatische manier inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij fusies, overnames en reorganisaties en heeft een brede ervaring als trainer en coach.

Over zijn rol als adviseur

‘Mijn doel is het best mogelijke besluit op basis van het best mogelijke medezeggenschapsproces. De basis daarvoor is een gedegen inhoudelijke analyse. Verder zorg ik voor goede, heldere uitgangspunten en een stevige inhoud. Ook duidelijke, concrete afspraken over de uitvoering zijn een punt van aandacht. Daardoor is de OR ook op de juiste manier betrokken bij de implementatie.

‘Mijn vertrekpunten zijn is de visie van de OR en de strategie van de organisatie waardoor een voorgenomen besluit in de juiste context wordt besproken.’

Medezeggenschap in een internationale context

‘Naast mijn focus op organisatiestrategie, leg ik me in mijn werkzaamheden toe op medezeggenschap in een internationale omgeving. Niet alleen als het gaat om kennis, maar vooral ook om de praktijk. Veel van mijn klanten zijn internationale organisaties. Ik onderhoud de contacten met onze internationale partners in onder andere Duitsland en Frankrijk. Ik neem deel aan onderzoeksprojecten die met hen worden verricht en begeleid gezamenlijke internationale klanten.’ 

Altijd “aan” staan

Veranderen en vernieuwen is een complex en voortdurend proces geworden, dat van iedereen vraagt altijd “aan” te staan, d.w.z.

  • Vooruit te kijken in plaats van te reageren.
  • Goed op de hoogte te zijn en te begrijpen wat er gebeurt, ook als je organisatie heel groot is.
  • Vooraf invloed zien uit te oefenen en bij te sturen voordat het te laat is, bijvoorbeeld door zelf initiatief te nemen voor beleid.
  • Gedragen door je achterban en in een netwerk van relaties, want besluiten worden nog maar zelden aan één tafel genomen. Sterker nog, de OR-tafel is vaak een van de laatste die aan de beurt is’.

‘Veranderingen zijn onvermijdelijk. De complexiteit van het medezeggenschapsproces en de besluitvorming in een ondernemingsraad zorgt ervoor dat het werk van een OR alles behalve eenvoudig is. Wij kunnen als OR Consultancy ondersteuning bieden waar dat nodig is: kennisgedreven, mensgericht, professioneel, up-to-date en creatief.’ 

Aandacht voor de menselijke maat

‘Ik vind echt dat mensen zeggenschap horen te hebben over besluiten die hen aangaan. Een goed gepositioneerde en ter zake kundige ondernemingsraad wordt gewaardeerd om zijn inbreng als het gaat om de toekomst van de organisatie, maar vraagt tegelijkertijd op een effectieve manier aandacht voor de menselijke maat. Want in een wereld waarin organisaties overwegend gericht zijn op aandeelhouderswaarde en de korte termijn, schiet de menselijke maat er nogal eens bij in. En dat komt de kwaliteit van de besluitvorming niet altijd ten goede.’

De toekomst

‘Ik denk dat we gaan zien dat er weer meer ruimte komt voor de kern van het Rijnlandse denken, namelijk dat een bedrijf of een organisatie een gemeenschap van belanghebbenden is, die om evenwichtige besluitvorming vraagt. Of dat betekent dat de stem van werknemers/participanten via een OR gehoord gaat worden is vers twee. Er zijn ook andere mogelijkheden.’ 

Publicaties

André is columnist voor ORnet.nl en OR Magazine. Veel van zijn columns vindt u hier terug. Bekende columns zijn:

Daarnaast is ook in het OR Magazine regelmatig een artikel van André te vinden. Interessante publicaties:

Dit zegt de klant over André:

“In de eerste helft van 2021 is de Centrale Ondernemingsraad van Aegon gevraagd om advies uit te brengen over een aanzienlijke reorganisatie. Vanwege de impact en complexiteit van deze reorganisatie is de heer André van Deijk van OR Consultancy als consultant ingezet bij de voorbereidingen van het Advies. We hebben André ervaren als een consultant met een sterke focus op de strategie van de organisatie en de rol van de medezeggenschap op dit onderwerp. André heeft zijn toegevoegde waarde bewezen door de leden van de ondernemingsraad bewust te maken van de consequenties van strategische keuzes en het daarbij behorende organisatiemodel. Mede door de inzet van André waren de COR leden uitstekend in staat om de juiste vragen te stellen aan de Bestuurder en daarmee het advies van de juiste argumenten te voorzien.”
Han de Vos, voorzitter COR Aegon Nederland