André van Deijk

Senior adviseur

André is creatief, pragmatisch en gedreven en dat zie je terug in het werk dat hij doet.

Hij ondersteunt ondernemingsraden vooral bij overnames, fusies, organisatieveranderingen, financieringsvraagstukken en investeringen.

Daarnaast helpt hij ondernemingsraden om te komen tot inhoudelijke scherpte en een invloedrijke positie. Dan gaat het onder andere om visie en doelstelling, de rol die je wil vervullen, de informatiepositie van de OR en de relaties die de OR onderhoudt. Plus natuurlijk hoe je werkt met elkaar en welke ambities realistisch zijn en welke niet.

Ook werkt hij aan creatieve maatwerkoplossingen voor de inrichting van de medezeggenschap. Zijn doel is om de OR op een relevante manier te verbinden met het niveau van strategische besluitvorming. Tegelijkertijd is de OR-verbinding met de dagelijkse uitvoering van belang. Want In veel organisaties wordt er wel gekozen voor een richting als het gaat om strategie, maar wordt die strategische richting in de uitvoering vormgegeven.

Tot slot wordt André regelmatig gevraagd om te helpen om de werkrelaties met de bestuurder of die van ondernemingsraadleden onderling te verbeteren. Kenmerkend voor zijn inzet is het zonder oordeel, helder benoemen van problemen en het aandragen van creatieve oplossingen.

André werkt meestal in de context van internationale ondernemingen, grote overheidsorganisaties of strategische samenwerkingsverbanden. Maar ook organisaties die in handen zijn van private equity. Allemaal organisaties waar belangrijke besluiten vaak worden genomen door mensen waar de OR niet bij aan tafel zit en waarvan de onderbouwing niet altijd gemakkelijk voorhanden is. De adviesaanvraag lijkt daardoor veelal mosterd na de maaltijd in plaats van een open vraag om advies, terwijl de rol van de OR beperkt dreigt te worden tot het bestrijden of in goede banen leiden van gevolgen.

Workshops en trainingen: helder en to the point

Naast zijn werk als inhoudelijk consultant verzorgt hij praktische, oplossingsgerichte workshops en trainingen, die de basis leggen voor goede, effectieve medezeggenschap. Met veel inhoud en veel praktijk, aansprekend en direct toe te passen in jullie eigen situatie. Behalve over visie en inhoud gaat het in de workshops ook over hoe je als OR effectief kunt werken.

André spreekt vloeiend Engels en Duits, ruim voldoende Frans en redelijk Spaans.

Hij is bestuurslid van de branchevereniging van medezeggenschapsbedrijven BVMZ

Over zijn rol als adviseur

“De kern van medezeggenschap is het idee dat elke organisatie een gemeenschap van belanghebbenden is. En dat die, samenwerkend, hun gemeenschappelijke belangen opzoeken en hun belangenverschillen weten op te lossen. Medezeggenschap draait om mensen.

Bij veel van mijn klanten zie je dat door schaalgrootte, internationalisering en de jacht op rendement door aandeelhouders, dat uitgangspunt steeds meer onder druk is komen te staan. Soms staan daarbij cultuurverschillen in de weg.”

“Ik denk dat met alle veranderingen die we doormaken, het werk van een OR qua inhoud niet eenvoudiger wordt. Wel gaan we denk ik zien, dat er weer meer ruimte komt voor mensen en dus voor een meer evenwichtige besluitvorming. Of dat betekent dat de stem van werknemers/participanten via een OR gehoord gaat worden, is vers twee. Er zijn ook andere mogelijkheden.” 

Projecten
  • Recente overnametrajecten zijn de verkoop van de fabriek van Astellas Pharma in Meppel aan Delpharm (2023), die van de Blauwtrust Groep (De Hypothekers Associatie en Quion) aan Blackfin (2021) en de verkoop van de vloot van Koole Tankrederij b.v. aan De Volharding b.v. (2021).
  • De meest recente, grote reorganisatie is die van de innovatieafdelingen van Philips I&S, de innovatietak van Philips (2023) waarbij het oude “Natlab” werd ontmanteld. In een intensief traject met enkele tientallen medezeggenschappers werd een flink aantal adviesaanvragen behandeld in samenwerking met betrokken OR advocaten.
  • André is door de jaren heen betrokken geweest bij een veelheid aan overnames, reorganisaties, bedrijfssluitingen en andere ingrijpende trajecten, waarvan enkele spraakmakend waren, zoals de verkoop van verzekeraar SNS Reaal aan het Chinese Anbang, de verkoop van energiebedrijf Nuon aan Vattenfall of de sluiting van de fabriek van Calvé.
Publicaties

André is columnist voor ORnet.nl en OR Magazine. Hij schrijft met enige regelmaat ook artikelen voor het OR Magazine. Veel van zijn columns vindt u hier terug. Daarnaast is ook in het OR Magazine regelmatig een artikel van André te vinden. Met collega Pieter Landwehr Johan schreef hij in 2023 een boekje over de relatie met de bestuurder voor OR Rendement.

Dit zegt de klant over André:

We zijn door Andre op een rustige en doelbewuste manier door de stof geleid. Er is door Andre meer dan voldoende ruimte gelaten voor discussie, ideetjes of andere “zijstapjes”. Dat maakt het voor alle deelnemers leuk om deel te nemen“.

OR DHA

“In de eerste helft van 2021 is de Centrale Ondernemingsraad van Aegon gevraagd om advies uit te brengen over een aanzienlijke reorganisatie. Vanwege de impact en complexiteit van deze reorganisatie is de heer André van Deijk van OR Consultancy als consultant ingezet bij de voorbereidingen van het Advies. We hebben André ervaren als een consultant met een sterke focus op de strategie van de organisatie en de rol van de medezeggenschap op dit onderwerp. André heeft zijn toegevoegde waarde bewezen door de leden van de ondernemingsraad bewust te maken van de consequenties van strategische keuzes en het daarbij behorende organisatiemodel. Mede door de inzet van André waren de COR leden uitstekend in staat om de juiste vragen te stellen aan de Bestuurder en daarmee het advies van de juiste argumenten te voorzien.”
Han de Vos, voorzitter COR Aegon Nederland