Stefan Zondag

Directeur / Senior adviseur

Stefan Zondag MSc is directeur van OR Consultancy en daarnaast adviseert en traint hij medezeggenschap, bestuurders en HR. Vanuit zijn organisatiewetenschappelijke achtergrond begeleidt hij hen bij (complexe) organisatieveranderingen zoals fusies, reorganisaties en overnames. Een stevige inhoudelijke analyse, een pragmatische aanpak en een hoge mate van betrokkenheid bij de klant zijn kenmerkend voor zijn manier van werken. Klanten ervaren zijn actieve, oplossingsgerichte en soms stevige procesbegeleiding als prettig. Als consultant verzorgt Stefan inhoudelijke trainingen, die bijdragen aan de verdieping en verbetering van het medezeggenschapsproces in organisaties.

Benut je netwerk binnen de continue veranderende organisatie

Stefan heeft bevlogenheid voor een goede relatie binnen de governancedriehoek bestuur, commissarissen en medezeggenschap. Stefan ondersteunt ondernemingsraden bij het creëren of versterken van de relatie met de (voordrachts)commissaris en vice versa.

‘Ik vind echt dat die governancedriehoek goed moet worden vormgegeven omdat we leven in een tijd waar continu veranderen voor organisaties de enige constante is. Organisaties staan niet meer stil en de klassieke ‘lineaire verandering’ komt steeds minder voor. Het is van doorslaggevend belang dat een OR een netwerk heeft en dat netwerk ook benut als het gaat om het omgaan met de complexiteit, dynamiek en onzekerheid binnen een organisatie. Hiervoor moet hij zicht hebben op wat er binnen en buiten de organisatie speelt. Een goed netwerk op bestuurlijk- en toezichthoudend niveau is daarvoor absoluut nodig.

Zonder visie geen invloed

“Om als OR werkelijk invloed uit te kunnen oefenen is het van belang dat er sprake is van een eigen (inhoudelijke) visie op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Naast relaties en inzicht, is visie nodig voor effectieve invloed op besluiten die ertoe doen. Want alleen met een eigen visie kun je een stevige en kritische gesprekspartner zijn voor de andere partijen in de driehoek doordat je niet alleen de inhoud kent en snapt maar er ook een mening over hebt”.

“Ik adviseer ondernemingsraden bij deze zaken en help hen om op constructieve wijze samen te werken met de bestuurder, zodat ze binnen het spanningsveld van organisatie en medewerker kunnen bijdragen door te fungeren als effectief en kundig orgaan. Daarnaast adviseer ik bestuurders en HR om te komen tot een constructief medezeggenschapsproces. Veelal binnen de context van organisatieontwikkeling”.

Publicaties

In de afgelopen periode heb ik de volgende artikelen, blogs en whitepapers geschreven:


Dit zegt de klant over Stefan:

“Als beginnende OR kwamen wij direct voor een uitdagend vraagstuk te staan, namelijk een overname. Naast trainingen voor ons en de directie heeft OR consultancy ons begeleid tijdens deze overname. Stefan Zondag heeft ons van advies voorzien tijdens het gehele traject. Deze goede begeleiding heeft ervoor gezorgd dat wij als OR een gedegen en pragmatisch advies konden geven.”
Ric Stiekema, ISAAC