Disclaimer

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van OR Consultancy.

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan OR Consultancy geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan OR Consultancy garanderen dat adviezen en strategieën op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

OR Consultancy streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. OR Consultancy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van OR Consultancy.

Statutaire naam: OR Consultancy B.V.
Statutaire zetel: Utrecht
KvK-nummer: 70128596

BTW-nummers:
OR Consultancy B.V.: NL858154419B01
OR Consultancy Ontwikkeling B.V.: NL858157184B01