HR-thema's

Als ondernemingsraad heb je een omvangrijke rol bij de invulling van HR-beleid en arbeidsvoorwaarden. Met medezeggenschap die leidt tot beleid dat in balans is met de organisatiestrategie en met medewerkersbelangen, voeg je waarde toe en ontstaan structurele oplossingen voor organisatie en medewerkers. Wij kunnen jouw ondernemingsraad hierin adviseren. Lees de antwoorden van onze adviseurs op de meestgestelde vragen over HR-thema's.
 • Uitbetalen verlofdagen

  De ondernemer wil alle opgebouwde verlofdagen aan het eind van het jaar uitbetalen. Hoe en wanneer deze dagen zijn opgebouwd is niet bekend. Werknemers vanaf een bepaalde leeftijd mogen wel zelf bepalen of ze tot uitbetaling overgaan of de dagen toch meenemen. Kan de ondernemer deze regeling zomaar invoeren?

  Er bestaat een verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantierechten. De mogelijkheden wat betreft uitbetaling verschillen per type. Voor wettelijke vakantierechten, dit is vier keer de arbeidsduur per week, geldt dat deze niet mogen worden uitbetaald. Zelfs niet als de werknemer hiermee instemt. Daar staat tegenover dat de wettelijke vakantierechten die in een kalenderjaar worden opgebouwd, uiterlijk 1 juli van het jaar daarna moeten zijn opgenomen.

  Voor bovenwettelijke vakantierechten, dit is alles wat je meer krijgt dan vier keer de arbeidsduur per week, zijn de wettelijke bepalingen minder strikt. In principe geldt dat deze vakantierechten pas na vijf jaar verjaren. Echter, hierbij mogen werkgever én werknemer wel overeenkomen dat (delen van) de opgebouwde rechten worden uitbetaald. Overeenkomen betekent dat ook de individuele werknemer hier toestemming voor moet geven. Een werkgever kan dit niet eenzijdig bepalen. Wel gebeurt het regelmatig dat hier op collectief niveau iets over geregeld is.

  Zo kan er in een cao staan dat de bovenwettelijke vakantierechten na een bepaalde periode door de werkgever mogen worden uitbetaald, indien deze dit wenselijk acht. Ook maakt een werkgever in de praktijk weleens afspraken met een ondernemingsraad over de uitbetaling van vakantierechten. Deze afspraken zijn niet bindend voor de individuele werknemer, maar maken de positie van de werkgever wel sterker bij een eventueel conflict.

  Indien niet duidelijk is hoe de aangeduide vakantierechten zijn opgebouwd, kan men meerdere kanten op. De werknemer kan pleiten dat alle vakantierechten wettelijke zijn, wat betekent dat de werkgever ze niet mag uitbetalen. Ze moeten dan echter wel voor 1 juli gebruikt worden. Pleit de werknemer ervoor dat alles bovenwettelijk is, dan is er meer ruimte voor onderhandeling over uitbetaling. De kans bestaat dan echter wel, wanneer dit bijvoorbeeld in een cao zo is geregeld, dat de werkgever ze allemaal uitbetaalt.

  Hoe dan ook, zolang de ondernemer geen toestemming heeft, vanuit bijvoorbeeld een cao, om over te gaan tot uitbetaling, dan is instemming van de individuele werknemer in beginsel verplicht.

 • Functie lager inschalen

  Binnen onze organisatie is voor een bepaalde functie een nieuwe functieomschrijving opgesteld met functieschaal.Voorheen zat deze functie in een hogere schaal. Mag dat zomaar? Heeft de ondernemingsraad hier instemmingsrecht?

  Een functie ‘zomaar’ lager inschalen kan inderdaad niet. Vaak is het echter een gevolg van een organisatiewijziging of reorganisatie of van een herwaardering en beschrijven van functies. Indien het wijzigen van de functie in het kader van een organisatiewijziging heeft plaatsgevonden, is de ondernemingsraad waarschijnlijk om advies gevraagd.

  Een andere mogelijkheid is dat het functiewaarderingssysteem is gewijzigd. Een wijziging van dit systeem kan onderdeel zijn van de cao of valt onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Ook in dat geval denkt de ondernemingsraad dus mee over de wijziging. Of dit in jouw geval gebeurd is of had moeten gebeuren, kun je het best zelf beoordelen op basis van de context waarbinnen een en ander plaatsvindt.

 • Kosten bijscholing en werkkostenregeling

  Mag de werkgever kosten voor bijscholing vergoeden en valt dit dan onder de werkkostenregeling?

  Ja natuurlijk kan de werkgever de kosten voor bijscholing vergoeden. En dit hoeft niet bij de vrije ruimte in de werkkostenregeling geteld te worden.

  De werkkostenregeling heeft naast een ‘vrije ruimte’ ook een aantal gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte voor zover ze binnen de normen blijven die voor deze gerichte vrijstellingen gelden. Een van de gerichte vrijstellingen heeft betrekking op allerlei vormen van professionaliseren en het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk. Daaronder valt ook bijscholing.

 • Adressenlijst medewerkers op intranet

  Onze werkgever wil de adressenlijst van medewerkers op intranet zetten en verspreiden. Kan dat zomaar?

  Wanneer het gaat over het verstrekken van persoonsgegevens heeft de ondernemer te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens is gespecialiseerd in dit thema. Iedere belanghebbende werknemer die meent dat zijn recht op privacy wordt geschonden, kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is ook mogelijk dat de OR op basis van artikel 27 lid onderdeel k: Privacy bescherming instemming heeft gegeven op dit besluit.