De Wet Arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste onderdelen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Althans, als alles verloopt volgens planning. In een drieluik van blogs nemen we de lezer mee in deze wetswijziging. In deze eerste blog gaan we in op de vraag wat de belangrijkste onderdelen zijn van het wetsvoorstel. In de vervolgblogs richten we ons op de intentie van deze wet en vervolgens ook op de vraag wat de wijziging concreet kan betekenen voor de OR inzake advies- en instemmingsplichtige zaken.

Het wetsvoorstel voor de WAB is ontwikkeld om een aantal maatregelen die zijn opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid van 2015 te herstellen. In de praktijk bleek dat een aantal zaken uit deze wet in de praktijk niet goed werkten. Daarom is men voornemens om op een aantal gebieden maatregelen te treffen zoals:
 • De cumulatiegrond bij ontslag
 • Een langere proeftijd
 • Nieuwe berekening van de transitievergoeding
 • Maximaal drie jaar werken met een contract voor bepaalde tijd
 • Hogere WW-premie voor een tijdelijk of flex-contract

We lichten deze vijf maatregelen hierna nader toe.

Cumulatiegrond bij ontslag

Wil je iemand ontslaan, dan hoef je niet langer volledig te voldoen aan één van de acht ontslaggronden zoals deze zijn beschreven in het arbeidsrecht. Je mag straks ook cumuleren: meerdere omstandigheden (bijvoorbeeld disfunctioneren en slechte verstandhouding) optellen als grond voor ontslag. In feite komt er dus een negende ontslaggrond bij. Er wordt wel een nadrukkelijke voorwaarde aan verbonden: wanneer iemand op basis van toepassing van de cumulatiegrond wordt ontslagen, heeft hij recht op een hogere transitievergoeding (factor 1,5).

Langere proeftijd
Er komen nieuwe regels inzake de proeftijd. Zowel voor vaste als voor bepaalde tijdelijke contracten wordt de maximale proeftijd verlengd. In de toekomst zijn dit de maximale proeftijden:
 • Vast contract / contract voor onbepaalde tijd: maximaal vijf maanden
 • Contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer: maximaal drie maanden
 • Contract voor bepaalde tijd (korter dan twee jaar): maximaal één maand
Nieuwe berekening transitievergoeding
De berekening voor de transitievergoeding gaat veranderen op verschillende aspecten:
 • Het moment vanaf wanneer je recht op een transitievergoeding gaat opbouwen;
 • De opbouw ten opzichte van het bruto maandsalaris;
 • De periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
Op dit moment bouw je nog geen recht op een transitievergoeding op tijdens de eerste 24 maanden dat je aan het werk bent. Dat gaat veranderen:
 • Als de WAB, zoals die er nu uitziet, wordt aangenomen dan begint de opbouw van de transitievergoeding al vanaf je eerste werkdag.
Daarbij bouw je straks na tien jaar een derde bruto maandsalaris aan transitievergoeding op, net als in de eerste tien jaar van je dienstverband. Dit was in de oude regeling een half bruto maandsalaris over de eerste tien jaar van je dienstverband. Ook wordt je dienstverband niet langer afgerond op halve jaren. Er vindt geen afronding meer plaats:
 • De feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst – bijvoorbeeld 5 jaar, 3 maanden en 14 dagen – wordt aangehouden.
Maximaal drie jaar werken met een contract voor bepaalde tijd

In het voorstel voor de WAB wordt de zogenoemde ‘ketenregeling’ verruimd. Dit houdt in dat in een periode van drie jaar, maximaal drie aansluitende contracten voor bepaalde tijd kunnen worden gegeven. Op dit moment is het aantal contracten weliswaar ook gemaximeerd op drie maar moeten deze in een periode van twee jaar worden gegeven.

Hogere WW-premie voor tijdelijk of flex-contract

Hoe meer medewerkers in vaste dienst, hoe lager de WW-premie voor de werkgever wordt. Vanuit dat perspectief wordt het daarmee aantrekkelijker om het aantal tijdelijke en flex-contracten terug te brengen ten faveure van het aantal vaste contracten. Immers, tijdelijke en flex-contracten leiden tot een hogere WW-premie voor de werkgever.

De voorgaande vijf maatregelen zijn slechts een greep uit de maatregelen. Onze intentie is dan ook niet geweest om volledig te zijn maar wel om een gedegen indruk te geven van hetgeen mogelijk veranderd gaat worden op het moment dat het wetsvoorstel voor de WAB wordt aangenomen.

Wilt u meer weten over dit thema? Download dan de gratis whitepaper. Ook hebben we een speciale workshop ontwikkeld om in de komende periode goed om te kunnen gaan met de aanstaande wetswijziging. 

 

Deel dit bericht op

Geschreven door Jurre de Haan

Senior adviseur
Mr. drs. Jurre de Haan adviseert ondernemingsraden bij juridische en bedrijfskundige vraagstukken. Denk aan ondersteuning bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, ondernemingsovereenkomsten en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise […]

Lees meer