Boeken


Private equity

Private equity en de rol van medezeggenschap


Veel ondernemingsraden zien zich vaak door hun directies voor een voldongen feit geplaatst als het gaat om de overname door een private-equityfonds. Dit boek is erop gericht medezeggenschapers te attenderen op de mogelijkheid van een overname door deze fondsen en is ondernemingsraden behulpzaam om effectief te zijn in het adviestraject.


duurzame inzetbaarheid

Inzetten op inzetbaarheid en de rol van de medezeggenschap

Over duurzame inzetbaarheid is erg veel geschreven. Bijna altijd staat het personeelsbeleid en de rol van HR daarbij centraal. In de OR-bladen is het onderwerp wel uitgebreid aan de orde, maar vaak gericht op een specifiek onderwerp of de formele rol van de medezeggenschap. OR Consultancy publiceert nu een meer omvattende uitgave over de mogelijkheden die de medezeggenschap heeft om het onderwerp vorm te geven en zo, indien nodig, een voortrekkersrol te spelen.


Het basisboek OR en PVT

Basisboek OR en PVT

Dit boek biedt een overzichtelijke introductie van de wettelijke rechten en plichten, voorzien van een heldere toelichting en aangevuld met handige checklists. De situatie van de OR wordt als uitgangspunt genomen, en in een apart hoofdstuk wordt aangegeven waar de personeelsvertegenwoordiging (PVT) verschilt ten opzichte van de ondernemingsraad (OR).


Omslag boekje Invloed op arbobeleid

Invloed op arbobeleid

Dit boek gaat over verschillende manieren waarop de OR invloed kan krijgen op het arbobeleid. Wetten spelen daar een rol bij, maar ook dat de OR weet waar hij het over heeft. Daarnaast gaat het ook over cultuur en gedrag. Wil de OR invloed, dan moet er wel wat gebeuren. Kortom, de ondernemingsraad is aan zet.