Boeken voor de ondernemingsraad


Private equity

Private equity en de rol van medezeggenschap


Veel ondernemingsraden zien zich vaak door hun directies voor een voldongen feit geplaatst als het gaat om de overname door een private-equityfonds. Dit boek is erop gericht medezeggenschapers te attenderen op de mogelijkheid van een overname door deze fondsen en is ondernemingsraden behulpzaam om effectief te zijn in het adviestraject.


duurzame inzetbaarheid

Inzetten op inzetbaarheid en de rol van de medezeggenschap

Over duurzame inzetbaarheid is erg veel geschreven. Bijna altijd staat het personeelsbeleid en de rol van HR daarbij centraal. In de OR-bladen is het onderwerp wel uitgebreid aan de orde, maar vaak gericht op een specifiek onderwerp of de formele rol van de medezeggenschap. OR Consultancy publiceert nu een meer omvattende uitgave over de mogelijkheden die de medezeggenschap heeft om het onderwerp vorm te geven en zo, indien nodig, een voortrekkersrol te spelen.