Sustainable Development Goals

Naast het behartigen van werknemersbelangen moet de OR ook oog hebben voor de impact van de organisatie op de samenleving en het milieu. Door het beleid van organisaties te beïnvloeden kan de medezeggenschap een positieve impact hebben op zowel het welzijn van de werknemers als op de maatschappij. Sterker nog: dit valt onder de zorgtaken van de OR zoals beschreven in artikel 28 van de WOR!

Eén van de manieren om dit te doen is door toe te werken naar de Sustainable Development Goals (SDG’s). Die werden in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen met als doel: een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. Dat lukt alleen als iedereen daar een bijdrage aan levert; dus ook de OR!

Sustainable Development Goals

OR Consultancy en de SDG’s

Wij vinden dat mensen mee horen te kunnen praten over besluiten die hen aangaan. Want besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn. Dat zie je goed terug bij duurzaamheidsinitiatieven. Die vallen of staan bij gemeenschappelijke inspanningen, omdat de kost vaak voor de baat uitgaat.

Door hier aandacht aan te besteden in onze dienstverlening probeert OR Consultancy een bijdrage te leveren aan de SDG’s. Hoe we dat doen verschilt per klant omdat we werken voor organisaties in alle sectoren.

Corporate Sustainability Reporting Directive

OR Consultancy heeft veel expertise op het gebied van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn schrijft voor dat grote bedrijven in een vast format moeten rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. Doordat die rapportages door accountants worden gecontroleerd, is de duurzaamheid van bedrijven voor het eerst echt goed te vergelijken. Dat zal invloed hebben op de strategieën en businessmodellen van bedrijven. Een uitgelezen kans voor de OR om daar concreet input bij te leveren.

SDG House Landgoed Zonheuvel

OR Consultancy is gevestigd op Landgoed Zonheuvel, een van de negen SDG Houses in Nederland.

Een SDG House is een plek waar actief wordt gewerkt aan het behalen van de SDG’s. De initiatiefnemers van het SDG House zijn organisaties en bedrijfslocaties die zelf al op lokaal niveau duurzame ‘hotspots’ vormen. Zo bevorderen zij samenwerking, kennisuitwisseling en ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling. Met het netwerk beogen de initiatiefnemers de schaal en impact van hun activiteiten te vergroten.

Daarnaast maken een duurzaam Hotel & Conferentiecentrum en inspirerende activiteiten dit SDG House een ontmoetingsplek voor mensen die affiniteit met duurzaamheid hebben.


Klik op onderstaande SDG’s voor meer informatie

SDG 01
Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen
In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen maken daar deel van uit.

Sustainabe Development Goals
SDG 02
Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
Vergeleken met andere landen komt ondervoeding in Nederland niet vaak voor. Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie en de impact ervan op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn. Ook voedselverspilling moet afnemen.

Sustainabe Development Goals
SDG 03
Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen staat hoog op de VN-agenda. Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.

Sustainabe Development Goals
SDG 04
Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving.

Sustainabe Development Goals
SDG 05
Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.

Sustainabe Development Goals
SDG 06
Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
De toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is goed geregeld in Nederland. De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.

Sustainabe Development Goals
SDG 07
Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft een positief effect op onze welvaart.

Sustainabe Development Goals
SDG 08
Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

Sustainabe Development Goals
SDG 09
Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen.

Sustainabe Development Goals
SDG 10
Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.

Sustainabe Development Goals
SDG 11
Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Het aanbod van betaalbare woningen bepaalt waar mensen gaan wonen, naast de werklocatie en sociale relaties. Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Buitenshuis is een gezonde en veilige leefomgeving van belang.

Sustainabe Development Goals
SDG 12
Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

Sustainabe Development Goals
SDG 13
Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

Sustainabe Development Goals
SDG 14
Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen
Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling vormen een bedreiging voor zowel de intrinsieke waarde van het ecosysteem zelf, als het nut en plezier dat mensen eraan ontlenen.

Sustainabe Development Goals
SDG 15
Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Sustainabe Development Goals
SDG 16
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit
Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.

Sustainabe Development Goals
SDG 17
Partnerschap om de doelen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen.

Sustainabe Development Goals