Onderdeelcommissie, ondernemingsraad, gemeenschappelijke OR, centrale ondernemingsraad: welke organen zijn er?

Ondernemingsraden die te maken hebben met grote veranderingen in hun ondernemingen, komen regelmatig voor de vraag te staan wat deze verandering voor de medezeggenschap zelf betekent. In een speciale serie blogs nemen we de lezer mee langs een aantal praktijkvragen die wij regelmatig voorbij zien komen. In deze blog gaan we bijvoorbeeld in op de verschillen tussen een ondernemingsraad en een onderdeelcommissie en wanneer een centrale ondernemingsraad ingesteld moet worden.

 

De WOR beschrijft als basisorgaan de ondernemingsraad (OR). Dat is het eerste MZ-orgaan waaraan je denkt als een organisatie groeit tot boven de 50 medewerkers. Wat zijn nu de ken-merken van de verschillende vormen waaruit je kunt kiezen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Een nadere kennismaking met zes medezeggenschapsorganen zoals de WOR deze kent:

– Ondernemingsraad                                            : OR

– Onderdeelcommissie                                        : OC

– Centrale ondernemingsraad                            : COR

– Gemeenschappelijke ondernemingsraad      : GemOR

– Groepsondernemingsraad                               : GOR

– Personeelsvertegenwoordiging                      : PVT


Inschrijven online training Wet op de Ondernemingsraden

Zes medezeggenschapsorganen nader uitgewerkt:
1. Ondernemingsraad (OR)
• Basisorgaan in de WOR
• Instellen bij minimaal 50 medewerkers
• Leden worden gekozen
• Voor het aantal leden geldt de richtlijn artikel 6 WOR

2. Onderdeelcommissie (OC)
• De OR kan één of meerdere OC’s instellen
• Medezeggenschap voor betreffende bedrijfsonderdeel
• In de praktijk functioneert een OC vaak met dezelfde rechten en plichten uit de WOR als een OR, met een aantal beperkingen:
     o OC voert geen rechtszaken
     o Behandelt geen zaken die OR zelf wil oppakken
     o Geen adviesrecht over ontslag of benoeming bestuurder
     o Scholingsfaciliteiten zijn minder
• De rechten en plichten van de OC mogen/kunnen beperkter zijn. Bijvoorbeeld dat de OR alle advies- en instemmingsaanvragen ontvangt en beantwoordt. De OC functioneert dan meer als een soort voorbereidingscommissie.

3. Centrale ondernemingsraad (COR)
• Een COR wordt ingesteld als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR 
• Instellen van een COR is niet verplicht
• Bestaat uit afgevaardigden vanuit OR-en en/of GOR-en. Er kunnen ook niet-OR-leden in zitten
• Behandelt uitsluitend zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle dan wel de meerderheid van de ondernemingen waarvoor de COR is ingesteld.

4. Gemeenschappelijke ondernemingsraad (GemOR)
• Meerdere ondernemingen hebben gezamenlijk één OR in plaats van dat de ondernemingen (die ieder al dan niet genoeg medewerkers hebben voor een eigen OR) meerdere ondernemingsraden hebben
• De WOR biedt de mogelijkheid om een GemOR in te stellen voor meer dan één onderneming als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR
• Hiervan is sprake als de ondernemingen sterk met elkaar samenhangen naar aard, structuur en management, zodanig dat instelling van afzonderlijke ondernemingsraden minder effectief is.

5. Groepsondernemingsraad (GOR)
• De GOR is soort COR voor een groep ondernemingen
• Kan, ongeacht of er wel of niet een COR is, worden ingesteld

6. Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
• Voor ondernemingen met 10 tot 50 medewerkers
• PVT wordt ingesteld als de meerderheid van de werknemers dat wil
• Bestaat uit minimaal 3 gekozen leden
• Beperktere bevoegdheden dan een OR

Kortom, er zijn heel wat mogelijkheden. En dan hebben we het nog niet eens over alle varian-ten die er in de loop der tijd zijn ontstaan. Want waar de omvang van de ondernemingsraad vrijwel overal wordt afgeleid uit artikel 6 WOR, zijn er ook ondernemingsraden die er bewust voor kiezen om daar toch vanaf te wijken om zo effectiever te kunnen werken.

Terugkomend op de praktijkvragen, de OR en OC verschillen van elkaar om te beginnen in de bevoegdheden. Daarnaast is een OR een verplichting terwijl een OC overeengekomen wordt (anders neemt de OR de taken van de OC over).

Onze volgende blog gaat over de vraag wat er gebeurt met de ondernemingsraad wanneer er grote veranderingen in/van de onderneming zijn

In een serie blogs nemen Carla de Bont en Pieter Landwehr Johan je mee langs diverse vraagstukken met betrekking tot medezeggenschapsstructuren en de ontwikkeling daarvan. Deze blog is onderdeel van deze serie.

 

 

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer