Hoe kan ik mijn tijdgebrek oplossen?

Werk voor de ondernemingsraad is ook werk. Bestuurders geven dit waarschijnlijk terug als OR-leden aangeven onvoldoende tijd te hebben voor hun OR-werkzaamheden. En ook in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is aandacht voor de faciliteiten voor het OR-werk. Toch is de praktijk weerbarstig: het gewone werk blijft liggen als er OR-werk gedaan moet worden, het OR-werk laat zich voor een deel niet plannen en het OR-werk gaat vaker mee naar huis dan wenselijk. Hoe los je dat tijdgebrek op?

image-2018-07-17

Als ik de ultieme oplossing had, zou ik die zeker delen. Helaas is het niet zo eenvoudig. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die je kunt toepassen op je persoonlijke situatie:

Plan wat je kunt plannen
Het OR-werk is, voor een deel, beter te plannen dan je in eerste instantie zou denken. Het gesprek met de bedrijfsarts, de bespreking van de algemene gang van zaken, het OR-jaarverslag, de instemmingsaanvraag rond de verplichte vakantiedagen. Allemaal voorbeelden van onderwerpen/overleggen die waarschijnlijk al sinds jaar en dag op ongeveer dezelfde momenten terugkomen.
En wat je vaak ook ziet, is dat advies- en instemmingsaanvragen vaak in een bepaalde periode worden ingediend. In mijn eigen praktijk ervaar ik vaak extra drukte tegen 1 januari en 1 juli. Ga eens na of je wat kunt schuiven met bepaalde zaken én of je vast ruimte kunt reserveren voor mogelijke advies- en instemmingsaanvragen in een bepaalde periode. Door in te plannen of minder urgente zaken zoveel mogelijk te organiseren in rustige tijden, krijg je wat meer lucht als het toch al druk is!

Praktijk:

Veel ondernemingsraden gaan jaarlijks op training. In bepaalde sectoren is het heel gebruikelijk om deze trainingen te plannen in rustige periodes in het bedrijf (bijvoorbeeld de winter in geval van bedrijven die met vorst niet kunnen opereren). Ook bestuurders houden hier rekening mee door in trainingsperiodes advies- en instemmingsaanvragen zoveel als mogelijk te beperken.

Durf te kiezen (en niet te kiezen)

Het is verleidelijk om als ondernemingsraad of lid van de ondernemingsraad alles op te pakken wat er op je pad komt. En dat kan veel zijn! Het kan ook helpen door gericht keuzes te maken wat je wel en vooral ook niet doet. Ontwikkel als ondernemingsraad bijvoorbeeld een visiedocument waaruit blijkt waar je speer- en aandachtspunten liggen. Focus daarop en laat daarmee andere zaken voor wat ze zijn. Ook als dit betekent dat je je een keer niet bezig houdt met een onderwerp dat normaliter wel in de ondernemingsraad besproken zou worden.


Praktijk:

Sommige ondernemingsraden werken een eigen visie uit en stemmen deze af met hun achterban. Op die manier ontstaat er ook vanuit die groep steun om de focus te leggen op bepaalde zaken en andere zaken, die logischerwijs wel bij de ondernemingsraad passen, te laten passeren.


Haal op tijd expertise erbij

Als OR-lid word je geacht om van heel veel zaken verstand te hebben. Maar als je alle benodigde kennis eerst moet opbouwen voordat je het kunt toepassen, kost dat niet alleen veel tijd maar ben je misschien ook simpelweg te laat. Het loont in veel gevallen de moeite om expertise erbij te halen. Laat de ziekteverzuimcijfers toelichten door de arbodienst (in plaats van zelf de analyses proberen te maken), vraag het hoofd productie om een toelichting te geven op de vraag waarom het voor het bedrijf belangrijk is om een bepaalde machine te kopen of huur een externe, financiële expert in om na te laten gaan of de organisatie er echt zo slecht voor staat in financieel opzicht. En ja, dat maakt de kosten van de ondernemingsraad soms erg zichtbaar. Maar ga eens na wat het aan tijd kost wanneer je er met zeven leden drie keer zo lang over doet om tot een gedegen oordeel te komen.


Praktijk:

Een ondernemingsraad had moeite om het secretariaat ingevuld te krijgen. Het gevolg: zeven OR-leden die om-en-om verslagen zaten uit te werken, tegen wil en dank en het kostte heel veel tijd. Uiteindelijk is berekend hoeveel tijd ermee verloren ging en voor de helft van het geld kon een ambtelijk secretaris worden ingehuurd…


Vertrouw op je collega’s

Werk je binnen je ondernemingsraad met commissies? Mooi! Dat kan leiden tot veel minder werkdruk. Maar laat je de commissies ook echt hun werk doen? Of wordt alles opnieuw besproken in de gehele ondernemingsraad? Als het laatste gebeurt, kun je je afvragen hoe effectief het allemaal is. Beter is het om vooraf duidelijke opdrachten mee te geven en mogelijk al aandachtspunten voor de commissie. Vertrouw er vervolgens wel op dat het werk naar behoren wordt gedaan!

Organiseer het werk slim

Hoe is het werk binnen jullie ondernemingsraad georganiseerd? Weet je wat je aan iedereen hebt? Of is het een soort van F’jes-voetbal waarbij ieder OR-lid zich zonder erbij na te denken op de materie stort? Besteed aandacht aan weten wie er in het OR-team zitten zodat je daar een passende werkmethode bij kunt bedenken. En kijk ook eens naar werkmethodes buiten de ondernemingsraad. Als er in je bedrijf al agile wordt gewerkt, waarom zou dat voor de ondernemingsraad dan niet werken?

Vergader gedisciplineerd

Hoe verlopen jullie vergaderingen? Starten jullie op de starttijd? Is er sprake van een bepaalde vergaderhygiëne? Houden jullie je aan de agenda? Vaak zie je dat vergaderingen heel anders lopen dan bedoeld. En dat leidt tot frustratie en tijdverlies. Immers, als zeven OR-leden een kwartier moeten wachten tot de twee laatkomers er zijn… Reken maar eens uit hoeveel tijd er in vergaderingen te winnen is, die besteed kan worden aan ander OR-werk.


Praktijk:

Ondernemingsraden die volgens de agile-principes werken passen de zogenoemde ‘retrospective’ ook toe op hun vergaderingen. In een paar minuten, aan het einde van ieder overleg, besteden ze aandacht aan wat er een volgende keer, vergadertechnisch, beter kan. 


Maak duidelijk wat je wel kunt doen

Een open deur, maar vaak wordt het gesprek over wat OR-leden bij kúnnen dragen (in tijd gezien) niet gevoerd. Wanneer je met elkaar open op tafel legt hoeveel tijd er beschikbaar is, kun je daar veel beter rekening mee houden bij het verdelen van het werk. Het is helemaal niet erg om te zeggen dat iets niet lukt/je minder tijd hebt. Het is wel erg dat je iets toezegt terwijl dat op voorhand onmogelijk is!


Praktijk:

Een ondernemingsraad met veel ambitie was tijdens een heisessie heel druk om te bepalen wat hij wilde doen. Totdat de vraag werd gesteld of het ook waargemaakt kon worden. Toen bleek dat iedereen dacht dat andere OR-leden wel meer tijd konden besteden aan het OR-werk… Dit inzicht leidde tot bijgestelde ambities die niet op voorhand gedoemd waren te mislukken.


Zeven manieren waar tijd mee te winnen valt. Veelal hebben ze pas echt effect als ze in combinaties worden toegepast. Ook is het effect groter wanneer je als gehele ondernemingsraad stilstaat bij dergelijke ‘tijdsdrukkwesties’. Want je kunt als individueel OR-lid wel ambities hebben om de tijd slimmer in te delen, in veel gevallen heb je juist je collega’s nodig om het ook echt voor elkaar te krijgen. Veel succes bij het vinden van extra tijd voor het OR-werk!
Deel dit bericht op

Tags:

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer