Houd zicht op wat externe deskundigen binnen/voor jouw onderneming doen!

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op meerdere plekken aandacht voor externe deskundigen die ‘iets’ doen voor de onderneming en de relatie met of een rol voor de ondernemingsraad (OR). De inzet van deskundigen heeft vaak een voorspellende werking op de agenda van de OR. Daarom is het goed voor een OR om signalen op dit vlak tijdig op te pakken!

Adviesplichtig onderwerp

De inzet van een externe adviseur die gevraagd wordt een advies uit te brengen over een adviesplichtig onderwerp, kan strikt genomen pas beginnen nadat de OR hierover advies heeft uitgebracht. Immers, de uitkomst van zijn onderzoek is vaak in grote mate bepalend voor het voorgenomen besluit dat op basis van dat onderzoek genomen zal worden. Artikel 25 lid 1 sub M geeft hiervoor handvatten.

Instemmingsplichtige onderwerpen

Maar ook rondom instemmingsplichtige onderwerpen opereert de bestuurder vaak niet zonder externe adviseurs. Is de bestuurder voornemens een instemmingsplichtige regeling aan te passen en voor het beschrijven van deze regeling de hulp in te schakelen van een externe deskundige, dan is de bestuurder verplicht de OR hierover te informeren. Zie hiervoor artikel 31C. Zodra de OR geïnformeerd is, kan hij bijvoorbeeld een ongevraagd advies geven zodat de externe deskundige al rekening kan houden met de op- en aanmerkingen van de OR. De verplichting om de gewijzigde regeling voor te leggen aan de OR blijft overigens sowieso bestaan.

Externe deskundigen bij overige onderwerpen

Maar externe deskundigen worden ook op andere wijze ingeschakeld. Bijvoorbeeld om in kaart te brengen hoe het ervoor staat met een actueel thema als grensoverschrijdend gedrag in organisaties. Als dit enkel is om een beschrijving te maken van de situatie, is er strikt genomen geen rol voor de OR. Maar zodra er ook gevraagd wordt advies uit te brengen over een aangepaste regeling, zou dit kunnen veranderen. Mogelijk komt het onderzoeksonderwerp voort uit een contract met de Arbodienst waarmee de OR heeft ingestemd en daarbij mogelijk afspraken heeft gemaakt over het contact met de deskundigen die het contract uitvoeren.

Externe deskundigen worden regelmatig ingezet. In veel gevallen zullen zij direct of indirect een rol spelen bij de ontwikkeling van beleid. En dan kun je er als OR maar beter op tijd wat van vinden! Dus vraag eens wat vaker naar de inzet van externe deskundigen in jouw organisatie. Misschien krijg je daarmee (nog) meer zicht op de agenda voor de komende periode!

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer