Staan deze drie punten goed in je OR-reglement? Check het zelf!

In onze vorige blog hebben wij besproken wat een OR-reglement is en welke opvallende zaken wij tegenkomen in de praktijk. In deze blog geven we je OR drie concrete actiepunten mee, waarmee je gelijk aan de slag kunt gaan om het OR-reglement te updaten.

Drie punten om direct zelf te checken

Klopt het aantal leden?

In het reglement hoort te staan hoeveel leden een OR heeft. Heeft je OR dit duidelijk opgeschreven? We komen regelmatig reglementen tegen waarin staat ‘De OR bestaat uit minimaal 11 leden’, dat zou betekenen dat de OR ook uit 13 of 19 leden kan bestaan. Terwijl de OR zeer waarschijnlijk bedoelt dat er bij 13 kandidaten voor 11 zetels verkiezingen gaan komen waarna er 11 de OR gaan vormen.
Er zijn ook ondernemingsraden die verwijzen naar artikel 6 van de WOR. Daarin staat weliswaar een staffel voor het aantal OR-leden gerelateerd aan het aantal medewerkers, echter daarvan mag je afwijken. Dus écht duidelijk is het niet.

Klopt de naam van de bedrijfscommissie?

In het verleden waren er meerdere bedrijfscommissies, tegenwoordig zijn het er drie. Eenvoudig gezegd is Bedrijfscommissie Markt I bedoeld voor commerciële sectoren en Bedrijfscommissie Markt II bedoeld voor organisaties in de zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren. Naast deze twee bedrijfscommissies is er de Bedrijfscommissie voor de Overheid.
Wij zien ook vaak dat in de slotbepaling ondernemingsraden de volgende zinsnede noteren: “De ondernemingsraad maakt de wijziging of aanvulling bekend aan de in de onderneming werkzame personen en verstrekt een afschrift daarvan aan de ondernemer en aan de bedrijfscommissie.” Sinds de wetswijziging van juli 2013 is de wettelijk verplichte registratie van het OR-reglement bij de bedrijfscommissie komen te vervallen. De OR heeft voor het opstellen of wijzigen van zijn reglement géén goedkeuring van de bedrijfscommissie meer nodig. Dus de zinsnede over de bedrijfscommissie kan weggelaten worden in het eerdergenoemde citaat.

Kloppen de namen van de ondernemer(s) en de onderneming(en)?

In veel reglementen zie je dat beide dezelfde namen kennen, maar dit is in veel gevallen niet zo. De ‘ondernemer’ is de naam van de organisatie: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de vennootschap die de onderneming in stand houdt. Onder het kopje ‘onderneming’ moeten de verschillende arbeidsorganisaties met plaats van vestiging genoemd worden die onder de ‘ondernemer’ vallen. Zo kan een onderneming verschillende fabrieken zijn, een winkel, een kantoor of een filiaal. Kortom: iedere arbeidsorganisatie die zich als zelfstandige eenheid presenteert. De precieze benoeming van de onderneming en haar vestigingsplaats is in belang wanneer de ondernemer verschillende ondernemingen in stand houdt.

Let op!

Het reglement kun je vaak niet zomaar aanpassen. De aanpassingen moeten in de meeste gevallen besproken en goedgekeurd worden tijdens een OR-vergadering. Hoe dit gedaan moet worden staat omschreven in jullie eigen OR-reglement. Daarnaast zijn OR-leden vaak in veronderstelling dat de bestuurder ook een akkoord moet geven op het reglement en dit moet ondertekenen. Dit is niet zo. In de Wet op de ondernemingsraden staat dat de OR alvorens het reglement vast te stellen ‘…de ondernemer in de gelegenheid moet stellen zijn standpunt kenbaar te maken’.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je het OR-reglement laten controleren?  Schroom dan niet om contact met Carla de Bont, Celine Boudewijn of Thomas Dreessen op te nemen.

Deel dit bericht op